Shirah Chadushu -Tikkun HaKlali 4.34x3.14"

AMH330

Shirah Chadushu -Tikkun HaKlali 4.34x3.14"


שירה חדשה – התיקון הכללי עם תפילות וסגולות
80 עמ', מכיל בתוכו: תיקון הכללי עם תפילות מרבי נחמן ורבי נתן זיע"א
פרקי שירה, נשמת כל חי בנוסח משולב, פרשת המן, תפילה לפרנסה, תפילה להפקד בבנים, תפילה לזיווג, סדר ברכת המזון בנוסח משולב, ברכה אחרונה ושבע ברכות, תפילת הדרך.


Shirah Chadushu -Tikkun HaKlali 4.34x3.14"

Related Judaica