3 Fold Lechaim Glasses Sefardi (Eidut Hamizrach)

WB3F212

3 Fold Lechaim Glasses Sefardi (Eidut Hamizrach). 5.5" x 3.5" Sefardi (Eidut Hamizrach)
Related Judaica