Tu B'Av

Jewish holiday of love, similar to Valentine's Day