Tu B'Av
Jewish holiday of love, similar to Valentine's Day