KNITTED KIPPAH 16 CM - PLAIN WHITE

UK12717

Knitted Kippah 16 Cm - Plain White
## שש2 כיפה סרוגה 16 ס"מ לבן חלק
Minimum order quantity is: 6
Related Judaica