Painted Shofar #SHP10

SHP10

Shofar Painted Jerusalem Silver #4 15.7"-17.7" #SHP10
Related Judaica