Star of David Jerusalem Tzedakah Box

EMTZM1

Star of David Jerusalem Tzedakah Box
Related Judaica