3 Fold Lechaim Glasses Sefardi (Eidut Hamizrach)

3 Fold Lechaim Glasses Sefardi (Eidut Hamizrach)

$1.40
Add to Wishlist
Description
3 Fold Lechaim Glasses Sefardi (Eidut Hamizrach). 5.5" x 3.5" Sefardi (Eidut Hamizrach)