Friendship Menorah

AJ22335

Friendship Menorah
Related Judaica