Chanukkiah Anodized Cups Hammered

Chanukkiah Anodized Cups Hammered

$102.00 $32.30 SAVE $69.70
Add to Wishlist
Description
Chanukkiah Anodized Cups Hammered Item No.9516
Aluminum

09 x 36 Cm.
Chanukah Menorahs