Chanukkiah Train Anodized & Hammered

Chanukkiah Train Anodized & Hammered

$192.00 $60.80 SAVE $131.20
Add to Wishlist
Description
Chanukkiah Train Anodized & Hammered Item No.9588
Aluminum

21 x 13 Cm.
Chanukah Menorahs