Chanukkiah with Brass Pomegranate

Chanukkiah with Brass Pomegranate

$540.00 $171.00 SAVE $369.00
Add to Wishlist
Description
Chanukkiah with Brass Pomegranate Item No.9476
Brass

36 x 36 Cm.
Chanukah Menorahs